1. Hjem
  2. Råd om ferdsel

Råd om ferdsel

Forollhogna nasjonalpark er et unikt verneområde som du kan bidra til å bevare. Vis hensyn og praktiser sporløs ferdsel. Her finner du råd og praktiske opplysninger om hvordan vi sammen tar best mulig vare på verneområdet.
a

Meny

Logo for Forollhogna nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Hjelp oss å ta vare på naturen

IKON_Avfallx3

Hjelp oss å bevare naturen og dyrelivet i verneområdet. Rydd opp etter deg og ta med søppel.

IKON_Avfallx3

Er du heldig og møter villrein på tur, hold deg på lang avstand og unngå å forstyrre dem. 

IKON_Avfallx3
Er du på bil- eller sykkeltur? Vær oppmerksom slik at du ikke hindrer eller forsinker nødvendig landbrukstrafikk.
IKON_Avfallx3
Parker på anviste og tilrettelagte P-plasser. Unngå å parkere nær setervollene.

Velkommen på tur!

Allemannsretten gir deg mulighet til å gå der du vil til fots og på ski. Du kan plukke bær og sopp til eget bruk, og du kan plukke vanlige blomster, men ikke truede og fredede arter. Vis generelt hensyn til natur- og dyreliv i området. Ta særlige hensyn i kalvingstida, og i hekke- og yngletida (fra februar til juli, for noen arter til august).

Vær oppmerksom på at du er i et område med aktivt landbruk, og pass på at du ikke er til hinder for næringsdrift. Parker på tilrettelagte parkeringsplasser.

Vær oppmerksom på at det ikke er mobildekning mange steder i Forollhogna.

Les mer om ferdsel hos Norges nasjonalparker

Toppen av Ruv. Foto: Arnfinn Storli
Foto: SNO/Berit Broen

Hensyn til villrein

Forollhogna er et villreinområde, der både fjell og seterdaler er viktige beiter for reinen. Ser du villrein håper vi at du stopper opp, og trekker deg tilbake. Ta med kikkert og betrakt heller reinen på god avstand.

Villreinen er spesielt sårbar om våren i kalvingstida og når de må trekke ned på setervollene for vårbeite (april – juni). La reinen få være i fred i disse periodene, slik at dyra ikke mister verdifull tid som burde vært brukt til beite og hvile.

Vær oppmerksom på at det foregår villreinjakt i perioden 20.08 – 20.09.

Les mer om villrein

 

Hund med på tur

Hunden er velkommen med på tur så lenge du tar hensyn til vilt, beitedyr og mennesker. Mellom 1. april og 20. august gjelder generell båndtvang. Husk at vi har fuglearter som har reir og unger på bakken, og som er svært sårbare for løse hunder.

I bygdene rundt Forollhogna er det utvidet båndtvangstid hele beitesesongen for sau, normalt ut september måned.

Vær forberedt på å møte storfe på beite i utmarka. Kyr kan bli både nysgjerrige og pågående mot hunder. Hold derfor avstand til dyra og gå utenom flokken.

_ARK3880
Foto: Jan Egil Jægersborg

Beitedyr i området

Hvis du åpner ei grind, lukk den også igjen! Åpne grinder gjør at husdyra kommer inn på områder de ikke skal være.

Gi gjerne beskjed om du ser skadede dyr. Kontaktinformasjon finnes på informasjonstavler langs bomveiene.

Bålbrenning, telting og rasting

Det er forbud mot å brenne bål i perioden 15. april til 15. september. På spesielle bålplasser og andre steder der det helt klart ikke er brannfare, kan du tenne bål hele året. Sørg for at bålet er slokt før du forlater stedet.

Du kan slå opp teltet der du vil, så lenge du er minst 150 meter fra seter, hus eller hytter der det er folk. Forlat området slik du selv ønsker å finne det, og ta med søppel hjem.

Benytt nedbrytbart dopapir som graves ned, eller ta papiret med deg.

_ARK2916

Hvor er det lov å sykle i nasjonalparken?

Det er ikke tillatt å sykle i Forollhogna nasjonalpark, med unntak for noen få utvalgte traséer.
På disse traseene kan du sykle med vanlig sykkel:

  • Veg til setrene ved Grøntjønnan på Kvikne
  • Kjørespor fra Såttåhaugen inn til Forollsjøen og langs Fjellveien fra Kløftåsen i Dalsbygda
  • Kjørespor fra nasjonalparkgrensen ved Haukfjellet til Storhiåsjøen i Midtre Gauldal
  • Sti mellom Meiåvollan i Øyungen, Holtålen og Øyavollen i Forddalen i Midtre Gauldal

Bruk av elsykkel er ikke tillatt i nasjonalparken; det regnes som motorisert ferdsel. Dette gjelder også når motoren er avslått.

Bomveger og vinterstengte veger

Skal du ferdes med motoriserte kjøretøy på setervegene, må du betale bompenger. For mange av vegene finnes det elektroniske betalingsordninger.

Mange av setervegene blir ikke vinterbrøytet og er stengt om vinteren. De fleste vegene åpnes for allmenn trafikk i begynnelsen eller midten av juni.

Mobildekning

Mobildekningen kan være dårlig mange steder i Forollhogna. Når du ferdes i området, kan det derfor være nyttig å vite hvor det er mobildekning. Et tips er å laste ned dekningskartet for ditt mobilnett før du legger ut på tur.

Skiløper i vinterlandskap

Drone

Bruk av drone er ikke tillatt i Forollhogna nasjonalpark, men det er ingen særskilte restriksjoner i landskapsvernområdene.

Droner kan virke forstyrrende på beitedyr og annet dyreliv. Vis også hensyn i forhold til folks privatliv.

Unntak for bruk av drone kan gjøres for bruk i beitenæring, forskning, forvaltning og lignende, etter særskilt søknad til nasjonalparkstyret.

Organisert ferdsel

Organisert bruk av hest, eller kjøreturer med hest i nasjonalparken, er tillatt på eksisterende veger og følgende traséene:

  • Veg til setrene ved Grøntjønnan på Kvikne
  • Kjørespor fra Falken til setra ved Dalbusjøen i Dalsbygda
  • Fjellveien fra Kløftåsen til Forollsjøen i Dalsbygda
  • Kjørespor fra nasjonalparkgrensen ved Haukfjellet til Storhiåsjøen i Midtre Gauldal
  • Utenfor disse traséene kreves det særskilt tillatelse.

Tradisjonell turvirksomhet til fots i regi av turistforeninger, skoler, barnehager, ideelle lag og foreninger er generelt tillatt. Annen organisert ferdsel, og ferdselsformer som kan skade naturmiljøet i nasjonalparken, krever særskilt tillatelse.

Kontakt nasjonalparkstyret for mer info