1. Hjem
  2. Om nasjonalparken

Om nasjonalparken

Forollhogna nasjonalpark finner du i et fredelig høyfjellsområde som strekker seg fra Berkåk i vest, til Dalsbygda i øst, Ålen i nord og Tynset i sør. Den ligger omkranset av frodige seterdaler med artsrike kulturlandskap. Disse har status som landskapsvernområder.
a

Meny

Logo for Forollhogna nasjonalpark

Kontakt oss

Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 2600
7734 Steinkjer
E: sftlpost@statsforvalteren.no

M

Meny

Foto: Arne Nyaas

Hva kjennetegner Forollhogna nasjonalpark?

Fjella er lettgåtte og landskapet slakt, formet av istiden. I fjellområdet er det få spor etter tekniske inngrep og ingen turisthytter. Her kan du finne ro og fred. Pilegrimsleden via Østerdalen til Trondheim er en av få merkede stier og går langs foten av fjellet Forollhogna (1332 moh.) Denne toppen har gitt navn til nasjonalparken og alltid vært et viktig landemerke for fjellfarende.

Se video av Forollhogna lenger ned på denne siden. 

 

Verdifulle kulturlandskap

Forollhogna nasjonalpark er omkranset av 8 store landskapsvernområder som til sammen utgjør rundt 500 km²: Endalen, Budalen, Forddalen, Ledalen, Øyungen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen, Londalen-Ørvilldalen og Magnilldalen-Busjødalen. Århundrer med setring, slått og beite har bidratt til å forme disse særpregede og verdifulle kulturlandskapene.

Se kart på Miljøstatus.no

Frodig og fargerikt

Den kalkrike berggrunnen bidrar til at vi finner et stort mangfold av ulike plantearter i Forollhogna nasjonalpark. Mye av verneområdet ligger over skoggrensa og vegetasjonen er preget av tørre rabber med lyng og lavarter. Her vokser krekling, rypebær, gulskinn og rødsildre. Fjellbjørk, einer og vier trives i mer fuktige lesider. I områder med spesielt rik berggrunn er det gode vekstforhold for orkideer som fjellkurle og fjellkvitkurle. I rikmyra finner du sotstarr, gullmyrklegg og myrtevier. Den sjeldne orkideen svartkurle vokser også flere steder i området, men er avhengig av beiting og utmarksslått for å ha gode vekstforhold. Forollhogna blir derfor også kalt «den grønne nasjonalparken.

Svartkurle, blomst

Dyrelivet

I Forollhogna lever villrein, jerv og smågnagere. Sammen med andre arter utgjør de et unikt og sårbart høgfjelløkosystem.

Fjellreven hører også til i et komplett fjelløkosystem. Arten er kritisk truet i både Norge og Sverige. Bestanden er så liten at den er helt avhengig av hjelp, og det finnes et eget avlsprogram for fjellrev.
I Forollhogna er det ikke registrert yngling på svært mange år, til tross for at fjellområdet hadde en stor fjellrevbestand og det fortsatt er mange fjellrevhi å finne. Noen av hiene kan være mer enn tusen år gamle. Et av fjellene i Forollhogna heter Vedhundbolhøgda, og vedhund er et gammelt ord for fjellrev.

089

Fugleliv

Et variert landskap med mangfoldig vegetasjon og store våtmarksområder gjør at mange fuglearter trives i Forollhogna. Her hekker alle fire fjellandartene som finnes i Norge; svartand, havelle, bergand og sjøorre. Der det er tørrere hekker også sjeldne arter som fjellerke og fjelljo. Du kan oppleve vadefuglene temmicksnipe, brushane, dobbeltbekkasin og fjæreplytt. Her er lirype, og en rekke rovfugler; blant annet havørn, tårnfalk og fjellvåk.

Blåstrupe, fugl.

Villreinens rike

Her lever Norges nordligste villreinflokk, og både sommer- og vinterbeiteområdene ligger i nasjonalparken. Dyrene trenger god plass. Bortsett fra når de spiser eller hviler, er de alltid på vandring. De beveger seg over store områder på leting etter mat.

I Norge har vi et spesielt ansvar for å ta vare på den sårbare villreinen. Når menneskene bygger hytter og veier, forsvinner mer og mer av villreinens leveområde. Derfor må vi passe ekstra godt på de villreinområdene vi har igjen. Vil du hjelpe oss? Hold deg på lang avstand fra dyra og ikke forstyrr dem.

arrow-r
Villrein på snø

Kulturminner

Spor etter menneskelig aktivitet kaller vi kulturminner og dem er det mange av i Forollhogna nasjonalpark. Helt siden villreinen kom til Norge for rundt 10 000 år siden, har fangstfolk fulgt etter og jaktet på den. De har blant annet etterlatt seg oppmurte bogestøer, fangstgroper, pil- og spydspisser.

I området finnes det en rekke tufter etter samiske boplasser. Her har vært gruvedrift i hundrevis av år, og sporene etter setring i eldre tider er også mange.

arrow-r
buestilling-Steinfjellet-(2)

Vern av Forollhogna

Forollhogna nasjonalpark med 8 tilliggende landskapsvernområder ble vernet i desember 2001. Nasjonalparken er på 1030 km², mens landskapsvernområdene utgjør nærmere 500 km². Grøntjønnan naturreservat ble vernet som våtmarksområde i 1981, og ligger innenfor nasjonalparken.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna er forvaltningsmyndighet for verneområdene i Forollhogna og har eget nettsted.

Steinar-Johansen-06-lite-Forollhogna-04-B-17